top of page

Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig  

Daglig leder har på vegne av Unstad AS hovedansvaret for selskapets behandling av personopplysninger. Administrasjonen er daglig behandlingsansvarlig, spørsmål angående dine opplysninger rettes hit.  

 

Personopplysninger som lagres 

Kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser 

Unstad AS samler inn informasjon om både potensielle og eksisterende kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til; navn, firma, kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser som oppdragstaker/-giver.  

Behandling knyttet til rekruttering 

Unstad AS benytter seg noen ganger av rekrutteringsselskap ved nye ansettelser. Personopplysninger som for eksempel navn, CV og kontaktinformasjon slettes fra vår database ved endt rekrutteringsprosess.  

Ansatte 

Unstad AS behandler personopplysninger om egne ansatte for å oppfylle forpliktelser som arbeidsgiver. Alle ansatte får tilsendt egen personvernerklæring og samtykkeskjema ved ansettelse.  

 

Formål og grunnlag for behandlingen  

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre bedriftskunder og leverandører. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b). Eventuelle andre formål for å benytte kontaktopplysningene vil kreve samtykke fra den registrerte etter Art 6 (1) (a), eller gjennomgå en interesseavveiing hos behandlingsansvarlig. Vi inviterer våre kunder og samarbeidspartnere til bransjemøter og faglige seminarer etter denne interesseaveiiningen. De som mottar følgende invitasjoner, kan når som helst reservere seg mot dette i fremtiden.  

 

Innhenting og utlevering av personopplysninger  

 

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt våre ansatte i forbindelse med din bestilling av våre tjenester.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Din kontaktinformasjon er lagret i vårt CRM-system. 

 

Sletting av personopplysninger 

Behandlingsansvarlig sørger for tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger. Rutiner for lagringstid gjennomgås jevnlig og tidspunktet for sletting av informasjonen vil bero på personopplysningenes natur. Dette vil avhenge blant annet av hvor lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg, og hva som er nødvendig for å etterleve myndighetskrav eller rettslige forpliktelser, herunder arkivloven og regnskapslovgivning 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.  

 

Rettigheter for den registrerte  

 

Unstad AS behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du har følgende rettigheter:  

 

  • Rett til innsyn 

  • Rett til retting 

  • Rett til sletting 

  • Rett til begrensning 

  • Rett til å protestere 

  • Rett ved automatiserte avgjørelser 

  • Rett til dataportabilitet 

  • Rett til informasjon 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:  

info@unstad.com  

bottom of page